Disciples of Grandmaster Li Tai Liang

New York

Qiu Hong Cai
Hao Hao Chen
Kate Ciannella
Clement Diego
Nancy Fiano
William Chuk Fowler
Angel Garcia
David Gerena
Merrill Gervasi
John Hatton
Vincent Ieraci
Zhao Jun

Bob Lamantia
Hao Li
Tian Xiang Li
You Yi Li
Xiang Jing Li
Jia Hui Lin
Charlene Liu
Crocker Liu
Feng Liu
Michael Lo
George R. Masone
William McCarty

Russ Maltese
Steve Meltzer
Peter Nelson
Dana Norwick
John Page
Eugene Piskounov
Benjamin Platt
Ben Ren
James Ren
John Sinkewich
Stephane Touya
Michael Trace

Rengang Wang
Xiu Wang
Hong Wei Wu
Jian Ying Xiao
Kevin Xu
Guoqiang Zhang
Hui Qing Zhang
Hui Zhen Zhang
Ping Zhen
Qing Nian Zhu

West Coast

Joseph Brown
Vince Brown
Stephen Chan
Forrest Chang
Alvin Chew
Andre Chow
Freddy Iriarte
Daniel Regan
Sudan Jeffers
Frank Wong
Jiashan Yu

New Jersey

Zan Wen Cao
Dao Yong Guo
Greg Millman
Lin Long Xiu
Henry Yiin

Maryland

Tat Wei Chung
Gary Oshinsky

London

Aarvo Tucker

SIGN UP FOR A FREE TRIAL CLASS & EXPERIENCE THE POWER OF XINYI-DAO

Whatever Your Interest, the Art of Combat, Improving Your Health & Fitness, Gaining Self-Confidence, Cultivating the Zen State of Mind, We Offer Something For Everyone!